TÁJÉKOZTATÓ A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁKRÓL

 • Posted on: 27 April 2020
 • By: admin

Tisztelt Szülők! Kedves vizsgára készülő Tanulók!

Megjelent a komplex szakmai vizsgák megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó írásbeli tájékoztatás.
A legfontosabb információkat és a veszélyhelyzetben elrendelt rendkívüli szabályokat megtalálják a csatolt dokumentumban. 
Amennyiben a szakmai vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, telefonon keressenek a megadott telefonszámon: 29/440-037.
A komplex szakmai vizsgákra sikeres felkészülést kívánok!

Szvitek János intézményvezető-helyettes

Fontos információk és rendkívüli szabályok

*****

Fontos információk és rendkívüli szabályok
a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

(2019/2020. tanév május-június)

 

A tanulókra vonatkozóan

 • A tanuló vizsgára bocsáthatóságának feltétele:
  A vizsgán megszerezhető szakképesítés utolsó évfolyamára meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-ának a teljesítése.
  Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.
  Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
  Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát teszés munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.
 • A vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (például a nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint vezetői engedély) bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki kell állítani.

 

A vizsga megszervezésére vonatkozóan

(Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, és úgy dönt, részt vesz a vizsgán a 2019/2020. május-júniusi vizsgaidőszakban.)

 • Megengedett vizsgatevékenységek (kizárólag csak az alábbiak lehetnek):
  • Írásbeli vizsgatevékenység

időpontja:
 - a parképítő és fenntartó technikusok részére 2020. május 25., hétfő   8:00, helyszín: 8-as terem

 • a környezetvédelmi technikusok részére 2020. május 25., hétfő 8:00, helyszín 9-es terem

 

 • Gyakorlati vizsgatevékenység

  időpontja:
   - a parképítő és fenntartó technikusok részére 2020. május 19.,kedd  8:00, helyszín: iskolai gyakorlókert

 • a környezetvédelmi technikusok részére 2020. május 20., szerda 8:00, helyszín az iskola 10-es és 11-es termei
 • Szóbeli vizsgatevékenység nem lesz!!!

Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.

A vizsga lebonyolítására vonatkozóan

 • Vizsgabizottság
             A vizsgabizottság a vizsgaelnökből és egy tagból áll.
  • A vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.
  • A vizsgabizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkezik és nem vett részt a vizsgázók képzésében.
  • A vizsgabizottság tagja a képzésben részt vett oktató.
  • Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak hozzátartozója.
  • A vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaszervező kéri fel és bízza meg. Minderről legkésőbb az első vizsgatevékenységet megelőző ötödik napon elektronikus úton értesíti a szakképzési feladatot ellátó hatóságot.

 

 • Általános szabályok
  • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
  • A vizsgabizottság számára a maszkot és a gumikesztyűt, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező köteles biztosítani.
  • A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
  • A vizsgával kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a vizsgabizottság köteles a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerinti védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van, a kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.
  • vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
  • A vizsga során fokozottan figyelni kell
   • arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
   • a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.
 • Írásbeli vizsgatevékenység
  • védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
  • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
  • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
  • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.
 • Gyakorlati vizsgatevékenység
  • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
  • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
  • A vizsga helyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
  • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
  • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
  • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
  • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.

Az egyes vizsgatevékenységek értékelése

 • Írásbeli vizsgatevékenység esetén
  • A kapcsolódó feladatok javítási-értékelési útmutatóját a következő pontozás és értékelés alapján kell összeállítani:
   • 0-40 pont elégtelen (1)
   • 41-49 pont elégséges (2)
   • 50-59 pont közepes (3)
   • 60-79 pont jó (4)
   • 80-100 pont jeles (5)
  • A vizsgatevékenység eredményét és javítását a vizsgaelnök hagyja jóvá.
  • A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.
 • Gyakorlati vizsgatevékenység esetén
  • a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak alapján.